I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
Usługa Renomuj.pl, dostępna pod adresem, www.renomuj.pl (dalej: Usługa lub Serwis).

 1. Serwis działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

Korzystając z Serwisu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

II. DEFINICJE

 1. Serwis – serwis internetowy (www) dostępny pod adresem: www.renomuj.pl – jest to narzędzie, umożliwiające poszukiwanie i lokalizowanie różnego rodzaju firm oraz zapoznanie się z nimi poprzez dostępne w Serwisie informacje.
 2. Użytkownik – oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu
 3. Zalogowany Użytkownik– oznacza Użytkownika, który założył konto w Serwisie
 4. Wizytówka Płatna– Wizytówka „Business” lub Wizytówka „Renomowany Specjalista”

III. PODSTAWOWA FUNKCJONALNOŚĆ SERWISU

 1. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową, a w przypadku Zalogowanych Użytkowników – również posiadanie konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze (inny niż tymczasowy lub anonimowy).
 2. Serwis jest narzędziem, umożliwiającym poszukiwanie i lokalizowanie różnego rodzaju firm. Wyniki wyszukania prezentowane są w formie listy i wizytówek zawierających szczegółowe informacje na temat obiektu
 3. Użytkownik dokonując rejestracji lub logowania w Serwisie potwierdza, że przeczytał i akceptuje regulamin Serwisu.
 4. Zalogowany Użytkownik ma możliwość zgłoszenia lub aktualizowania danych przy użyciu dostępnych w Serwisie formularzy w zakładce „Dodaj wizytówkę” lub „Zarządzaj wizytówką”, oświadczając, że:
 1. W przypadku Bazy Serwisu – administratorem danych osobowych przedsiębiorców będących osobami fizycznymi oraz osób kontaktowych, reprezentujących danego przedsiębiorcę jest Renomuj.pl, i przetwarza on:
 1. W Serwisie oferowane są produkty reklamowe. Zasady korzystania z produktów reklamowych oraz ceny tych produktów regulowane są w odrębnych Regulaminach. Użytkownik wyraża zgodę na publikowanie reklam równolegle z publikacją danych podanych przez Użytkownika. Reklamy te publikowane będą bez ingerencji w treść danych dodanych przez Użytkowników, w sposób pozwalający na odróżnienie reklam od tych treści.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I PODSTAWOWE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Użytkownikowi korzystającemu z Bazy Danych w ramach Serwisu zabrania się pobierania do wtórnego wykorzystywania w jakimkolwiek celu całości lub istotnej co do jakości lub ilości części Bazy Danych. Użytkownik nie może w sposób systematyczny i powtarzający się pobierać lub wtórnie wykorzystywać zawartości Bazy Danych.
 2. Użytkownik nie ma prawa do wykorzystania Bazy Danych w celach innych niż informacyjne i na własny użytek osobisty, tj. w szczególności nie może ich: powielać, kopiować, udostępniać stronom trzecim (w tym publikować na własnej stronie www) oraz wykorzystywać w celu prowadzenia działalności zarobkowej lub uzyskania innych korzyści majątkowych.
 3. Użytkownik ma prawo przesłania informacji o brakujących lub błędnych danych w Bazie Danych Serwisu lub zawiadamiania o ewentualnym naruszeniu dóbr osobistych Użytkownika w związku z prezentowanymi w Serwisie multimediami. Informacja taka lub zawiadomienie powinny być przesłane przy pomocy stosownego formularza zamieszczonego w odpowiedniej zakładce Serwisu lub w inny sposób opisany w Serwisie. Po otrzymaniu informacji lub zawiadomienia o których mowa powyżej, Serwis dołoży należytej staranności w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
 4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za:
  • poprawność i aktualność danych zawartych w Serwisie;
  • decyzje lub działania jakie Użytkownik podejmie na podstawie danych zawartych w Serwisie;
  • niewłaściwe i nie zawinione przez Serwis działanie mechanizmów Serwisu;
  • dane publikowane w Bazie Danych, pochodzące i aktualizowane przez podmioty posiadające prawa do Bazy Danych.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu wszelkich treści o charakterze bezprawnym.
 6. Serwis ma prawo:
  • do odrzucenia zmian w Bazie Danych zaproponowanych przez Użytkownika, jeśli nie przejdą one pomyślnie procesu ich weryfikacji zgodnie z procedurą określoną przez Serwis;
  • do zawieszenia działania Serwisu z istotnych przyczyn w dowolnym momencie.
  • usunięcia danych zawartych w Bazie Danych według własnego uznania.

V. DODANIE WIZYTÓWKI STANDARD lub ZAMÓWIENIE WIZYTÓWKI PŁATNEJ

 1. Dodając Wizytówkę Standard lub składając zamówienie na Wizytówkę Płatną, Użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i oświadcza, że jest pełnoletni.
 2. Wizytówka Standard zostaje dodana na czas określony. Użytkownik może ją usunąć w dowolnym momencie w zakładce „Zarządzaj wizytówką”.
 3. Wizytówka Płatna oznacza zawarcie umowy pomiędzy Serwisem i zarejestrowanym Użytkownikiem. Umowa zostaje zawarta z chwilą przyjęcia przez Serwis zamówienia na Wizytówkę Płatną.
 4. Użytkownik potwierdza, że dane użyte przez niego podczas rejestracji oraz w momencie składania zamówienia na Wizytówkę Płatną są prawdziwe.
 5. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Użytkownika woli związania się umową z Serwisem, Serwis poinformuje Użytkownika o łącznej cenie, sposobie i terminie zapłaty, okresie na jaki umowa ta będzie zawarta, prawie wypowiedzenia, prawie odstąpienia, obowiązku rozliczenia się przez Użytkownika za czas korzystania z usługi do dnia odstąpienia. Po zawarciu Użytkownik otrzymuje wiadomość elektroniczną potwierdzającą wszystkie dane umowne, w szczególności okres trwania umowy.
 6. Warunki płatności
  1. Należna opłata musi zostać dokonana z góry za wybrany okres. Serwis ma prawo zawiesić świadczenie usług do momentu uzyskania całości należnej płatności za każdy okres trwania umowy. Użytkownik może dokonać płatności za pośrednictwem karty kredytowej, poprzez system PayPal.
  2. Zawierając umowę o Wizytówkę Płatną i przekazując dane dotyczące płatności, Użytkownik upoważnia Serwis do pobierania należnych opłat, również na kolejne, przedłużone okresy trwania umowy.

VI. WYREJESTROWANIE SIĘ, AUTOMATYCZNE PRZEDŁUŻENIE I WYPOWIEDZENIE UMOWYWY

 1. Użytkownik może w każdej chwili wyrejestrować się z Serwisu (zlikwidować swój profil). W tym celu należy skontaktować się z Serwisem poprzez adres [email protected], lub skorzystać z opcji „Usuń konto” w zakładce „Twoje konto”.
 2. Każda umowa dotycząca Wizytówki Płatnej przedłuża się automatycznie o określony w umowie okres na dotychczasowych warunkach. Jeśli przed upływem terminu obowiązywania umowy Użytkownik nie zawiesi subskrypcji (dalej: „Wypowiedzenie”), Umowa o Wizytówkę Płatną zostanie automatycznie przedłużona na dotychczasowych warunkach. Użytkownik w dniu przedłużenia umowy otrzyma od Serwisu potwierdzenie dotychczasowych warunków świadczenia przez Serwis. Automatyczne przedłużanie jest zagwarantowane w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu bez konieczności spełniania jakichkolwiek formalności, które mogłyby zakłócić nieprzerwany dostęp Użytkownika do opcji dodatkowych Wizytówki Płatnej. Okres zawieszenia świadczenia usług przez Serwis ze względu na nieuregulowanie płatności przez Użytkownika nie jest wliczany do okresu trwania umowy o Wizytówkę Płatną, która zostaje odpowiednio przedłużona po wniesieniu należnych opłat przez Użytkownika.
 3. Wypowiedzenie umowy o Wizytówkę Płatną, zarówno przez Użytkownika, jak i przez Serwis, musi zostać złożone najpóźniej przed końcem obowiązywania aktualnej umowy o Wizytówkę Płatną.
 4. Wypowiedzenie umowy o Wizytówkę Płatną przez Użytkownika jest skuteczne pod warunkiem anulowania subskrypcji w zakładce „Moje konto”.
 5. Po zakończeniu subskrypcji Wizytówki Płatnej status Wizytówki zostaje automatycznie przekształcony na ukryty (przestaje być widoczna dla innych Użytkowników Serwisu).
 6. Strony zachowują prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy o Wizytówkę Płatną. Prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy przysługuje Serwisowi w przypadku, gdy Użytkownik w czasie rejestracji, zamawiania płatnej subskrypcji i / lub dokonywania zmian, umyślnie podaje fałszywe dane lub wielokrotnie narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, nie reagując na upomnienia ze strony Serwisu. Po każdorazowym przedłużeniu umowy o Wizytówkę Płatną Użytkownik otrzymuje wiadomość elektroniczną potwierdzającą dane umowne, w szczególności okres trwania umowy.

VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Serwis informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies” (dalej: pliki „cookies). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia sług w Serwisue. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami etykiety.
 4. W ramach Serwisu Użytkownikowi udostępniana jest możliwość geolokalizacji polegającą na określeniu pozycji geograficznej Użytkownika w momencie korzystania przez niego z Serwisu. Geolokalizacja dokonywana jest wyłącznie za uprzednią zgodą Użytkownika, w oparciu o ustawienia przeglądarki. W celu wyłączenia działania geolokalizacji konieczne jest wyczyszczenie cache’a przeglądarki (dane przeglądarki) celem usunięcia plików cookie z komputera.
 5. Geolokalizacja dokonywana jest w oparciu o numer IP, sygnały GPS urządzenia Użytkownika lub dane z czujników urządzenia Użytkownika, dotyczące m.in. pobliskich punktów dostępu do sieci Wi-Fi czy stacji bazowych sieci komórkowej.
 6. Serwis przetwarza dane geolokalizacyjne Użytkowników w przypadku wyrażenia przez tych Użytkowników zgody na geolokalizacje. Dane są wykorzystywane przez Serwis do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Serwis na podstawie uzyskanych informacji może sporządzać zbiorcze zestawienia statystyczne, które są ujawniane osobom trzecim. Zestawienia takie nie zawierają danych pozwalających na identyfikację pojedynczych Użytkowników i ich geolokalizacji.

VIII. REKLAMACJE

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres [email protected]

 1. Serwis rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 2. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
 3. Serwis zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Użytkownik ma prawo, w terminie czternastu dni bez podania przyczyny, odstąpić od zawartej umowy. Termin odstąpienia od umowy jest zachowany, gdy przed jego upływem oświadczenie o odstąpieniu zostanie wysłane drogą mailową na adres: [email protected] Użytkownik ma możliwość skorzystania z gotowego wzoru formularza, co nie jest jednak obowiązkowe. Można także wypełnić i przesłać formularz odstąpienia lub inne jednoznaczne elektroniczne oświadczenie, znajdujące się na stronie internetowej. Korzystając z tej możliwości, Użytkownik otrzymuje potwierdzenie wysłania odstąpienia od umowy (np. przez e-mail).
  Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, wystarczy poinformować nas o chęci odstąpienia od umowy w terminie umożliwiającym odstąpienie (do 14-ego dnia od momentu dostarczenia usługi).
 2. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, natychmiast zostają zwrócone wszystkie płatności, jakie otrzymaliśmy od Użytkownika, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że Użytkownik wybrał inny sposób dostarczenia pisma odstąpienia, niż oferowane przez nas). Zwrot środków następuje nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia, w którym przyjęto zgłoszenie o rezygnacji z umowy. W procesie zwrotu środków korzystamy z tej samej metody płatności, która została użyta w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w żadnym przypadku nie będzie naliczana dodatkowa opłaty za zwrot środków.
  Jeśli Użytkownik wymaga odstąpienia od umowy w terminie umożliwiającym odstąpienie (do 14-ego dnia od momentu dostarczenia usługi), obowiązkowe jest uiszczenie opłaty równej ilości dni wykorzystanych na portalu, naliczonej aż do dnia powiadomienia nas o chęci odstąpienia. Wymagana kwota odpowiada wartości już dostarczonej usługi, w porównaniu do łącznej wartości przewidzianej za dostarczenie całej usługi.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
 3. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisem oraz informacje o naruszeniach przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu proszę kierować na adres: [email protected]

XI. ZMIANY REGULAMINU

 1. Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn.
 2. Zmiany będą udostępniane Użytkownikom na stronie Renomuj.pl pod adresem http://www.renomuj.pl.pl/regulamin
 3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu.